Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec MĚDĚNEC

2. Organizační struktura

Obec Měděnec vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)
 1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.
 2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále dbá v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., Hlava III, § 61)
 1. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
 2. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
  1. při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
  2. v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.
 3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
  1. při vydávání obecně závazných vyhlášek - zákonem
  2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří:

starostka: Valérie Marková
místostarosta: Mgr. Tereza Kantová
účetní: Pavla Tišlerová

Zastupitelstvo obce:

Valérie MARKOVÁ
Mgr. Tereza KANTOVÁ
Monika BENDLOVÁ
Andrea MEJTOVÁ
Pavel KANTA
Antonín FRUNDL
Martin GLASER
Filip SEDLÁČEK
Tomáš FRUNDL

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE:

Finanční výbor
předseda: Pavel Kanta
členové: Martin Glaser, Antonín Frundl
Kontrolní výbor
předseda: Andrea Mejtová
členové: Filip Sedláček, Tomáš Frundl
Kulturní komise
předseda: Monika Bendlová
členové: Mgr. Jana Mužíková, Ing. Zuzana Glaserová

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212
431 84 Měděnec
4.2. Adresa úřadovny
Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212
431 84 Měděnec
4.3. Úřední hodiny
Pondělí: 7:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
Úterý: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 16:30
Čtvrtek: 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30
Pátek: 7:00 – 11:30
POLEDNÍ PAUZA 11:30 - 12:30 hod.
4.4. Telefonní čísla
474 396 222 kancelář
739 439 916 starostka
731 206 577 místostarostka
739 316 822 účetní
4.5. Čísla faxu
474 396 222
4.6. Adresa internetové stránky
www.medenec.cz
4.7. Adresa e-podatelny
obec@medenec.cz
4.8. Další elektronické adresy
podatelna: obec@medenec.cz
starosta: starostka@medenec.cz
místostarostka: mistostarostka.medenec@seznam.cz
účetní: obecmedenec@seznam.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

č.účtu: 5427441, kód banky 0100
- příjmový účet, slouží po všechny platby (např. místní poplatky), NEDOHODNE-LI SE ÚŘAD S PLÁTCEM JINAK

č. účtu: 94-2314441, kód banky 0710
- účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu (s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb.)

6. IČ

00262030

7. DIČ

Obec není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán
Územní plán - vyhláška .pdf (320kb)
Výkres základního členění území .pdf (1.1 mb)
Hlavní výkres .pdf (15.3 mb)
Hlavní výkres - zastavěné části .pdf (4.7 mb)
Výkres veřejných zájmů .pdf (2.5 mb)
Koncepce veřejné infrastruktury .pdf (2.7 mb)
Koncepce veřejné infrastruktury - zastavěné části .pdf (4.5 mb)
Koncepce dopravy .pdf (14.3 mb)
Koncepce uspořádání krajiny .pdf (1.4 mb)
Etapizace .pdf (1.2 mb)
Koordinační výkres .pdf (17 mb)
Širší vztahy .pdf (4.9 mb)
Zábor zpf .pdf (3.8 mb)
Textová část .pdf (1.6 mb)
8.2. Rozpočet

Schválený rozpis rozpočtu roku 2020
Rozpočet na rok 2019 - závazné ukazatele
Rozpočet na rok 2019 - rozpis rozpočtu
Rozpočet obce na rok 2007
Rozpočet obce na rok 2008
Rozpočet obce na rok 2009
Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2017
Změna rozpisu v rámci závazných ukazatelů - 2017
Rozpočet obce na rok 2018

9. Žádosti o informace

Obecní úřad je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Obecní úřad poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212
431 84 Měděnec

2. prostřednictvím emailu:
obec@medenec.cz jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace:
 • písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
 • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.
Odvolání:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je uveřejněn na webových stránkách www.medenec.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:
1. Obecní úřad Měděnec
Nádražní 212
431 84 Měděnec

2. prostřednictvím obec@medenec.cz jako přílohu k e-mailu
3. osobně přes podatelnu Obecního úřadu Měděnec v úřední hodiny
Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti
 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede
 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně,

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Obecní úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

11. Opravné prostředky

- proti rozhodnutí povinného subjektu
Výpis z § 16 zákona č.106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím:
 1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 2. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje o odvolání jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a je oprávněn za něj jednat.
 3. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 5. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1,3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
 6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního předpisu zákona § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů.
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo podání učinit do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je učiněno).

12. Formuláře

Všechny formuláře jsou dostupné na webových stránkách obce www.medenec.cz a na podatelně Obecního úřad v Měděnci.

Žádost o povolení - výjimečného kácení stromů rostoucí mimo les
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení - k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů domácností) - § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

Žádost o povolení - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů(domácností) (§8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Žádost o stavební - povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) (§ 15 vodního zákona)

Oznámení o konání - shromáždění (dle zák.č. 84/1990 Sb, ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o prodej - pozemku


Dotace z obecního rozpočtu

a) Zásady poskytnutí příspěvku

b) ŽÁDOST o poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků z rozpočtu obce Měděnec

c) Vyúčtování poskytnuté finanční dotace na činnost

d) Vyúčtování poskytnuté finanční dotace na akci


13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací

Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Vybrané životní situace:
a)Pojmenování(název)životnísituace
HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popř. pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Na které instituci životní situaci řešit:
Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:
 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.
Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
 • doložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně. Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Adresu místa nového trvalého pobytu následně nezapomeňte ohlásit příslušným institucím; podrobné informace naleznete na internetových stránkách Správy základních registrů. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel a nedostatky ani po výzvě ve stanovené lhůtě nejsou odstraněny. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce nejsou stanoveny. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt
Za správnost návodu odpovídá útvar:
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014 Datum konce platnosti popisu Bez časového omezení b) Pojmenování (název) životní situace VÝDEJ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL
Základní informace k životní situaci
Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o: • státních občanech České republiky (dále jen "občan"), • osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra. Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Žádost lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu). Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů. Při písemném podání lze využít tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému".
Na které instituci životní situaci řešit
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici (ke stažení) na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo u všech úřadů příslušných k poskytování údajů. Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku) formou kolkové známky nebo v hotovosti při podání na úřadu. V případě podání žádosti elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, na Ministerstvo vnitra lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol je třeba uvést číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky; specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny. Elektronická služba, kterou lze využít Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra - Evidence obyvatel, trvalý pobyt
Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor správních činností Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2014, naposledy aktualizován 01.01.2014 Datum konce platnosti popisu Bez časového omezení
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem, např.:
 • zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to jen, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. c) Pojmenování (název) životní situace OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTINOU (VIDIMACE) A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU (LEGALIZACE)
Základní informace k životní situaci
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, že listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Je třeba navštívit některý z níže uvedených úřadů (viz bod 08), příslušný k provedení vidimace a legalizace, a předložit ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listinu, na níž má být legalizován podpis. O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Na které instituci životní situaci řešit
Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování):
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování). Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat (§ 10 odst. 6 zákona o ověřování).
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo vnitra
Za správnost návodu odpovídá útvar
Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 03.03.2014, naposledy aktualizován 03.03.2014 Datum konce platnosti popisu Bez časového omezení d) Pojmenování (název) životní situace KÁCENÍ DŘEVIN
Základní informace k životní situaci
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak: Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),
 4. pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Pozn. zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Povolení ke kácení dřevin není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
 1. Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi - jste-li vlastníkem pozemku, na němž chcete kácet zeleň
 2. Uplatněním požadavku na podatelně obecního úřadu, jedná-li se o úpravu zeleně ve vlastnictví obce Měděnec
Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Měděnec – podatelna.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 4. zdůvodnění žádosti.
Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
 1. označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 2. doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků 4) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 5),
 3. specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
 4. zdůvodnění oznámení a
 5. v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je možné stáhnout na webových stránkách www.medenec.cz nebo vyzvednout osobně na podatelně Obecního úřadu v Měděneci.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 - ti denní, ve zvlášť složitých případech 60-ti denní.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení. Elektronická služba, kterou lze využít Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Měděneci
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 1. Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
 2. Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar:
Obecní úřad Měděnec
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
15.7. 2013, naposledy aktualizován 15.7.2013
Datum konce platnosti popisu:
Bez časového omezení

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 255/2012, kontrolní řád
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
 • zákon č. 151/1997, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
14.2 Vydané právní předpisy
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. Dokument
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. Dokument
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dokument
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol. Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Měděnec. Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Měděnec Obr. 1Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o zákazu kouření na území obce Měděnec Obr. 1
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity Obr. 1 Obr. 2
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Obr. 1 Obr. 2
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Měděnec Obr. 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu Obr. 1 Obr. 1

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1.7.2015
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Měděnec stanovené.
16.2. Výhradní licence
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106⁄1999 Sb.

Výroční zpráva rok 2018 podle zákona č. 106⁄1999 Sb.
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2002
Výroční zpráva 2001

18. GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - Obec Měděnec
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (GDPR), (Dále jen „nařízení“),
Obec Měděnec, je správcem osobních údajů, které občan, jako subjekt údajů poskytne, případně jsou poskytnuty třetí osobou, nebo dohledány v registrech, pokud to zákon umožnuje. Ochranu osobních údajů bereme velmi seriózně a je pro nás velmi důležitá, Vždy postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze na základě právních důvodů a v souladu s nařízením. Dbáme na ochranu osobních údajů a přijímáme proto jak technická, tak organizační opatření abychom zajistili bezpečnost zpracování. Osobní údaje zpracováváme jak v listinné, tak v elektronické formě na prostředcích ICT obce. S osobními údaji pracují vždy jen pověření zaměstnanci obce. Tito jsou vázaní mimo jiné směrnicí o ochraně osobních údajů, kde je detailně popsáno, jak pracovat s osobními údaji hlavně s ohledem na zásady zpracování podle nařízení zejména:
 • ZÁKONNOST
 • OMEZENÍ ÚČELEM
 • MINIMALIZACE ÚDAJŮ
 • PŘESNOST
 • KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST
 • INTEGRITA A DŮVĚRNOST
 • ODPOVĚDNOST
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).
1. Základní pojmy
Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází při výkonu povinností města v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty.
2. Zpracovávané osobní údaje
Typické osobní osobní údaje, které můžeme shromažďovat, a zpracovávat jsou např.:
 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo apod.)
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.)
 • informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. obsah rozsudku, omezení svéprávnosti, zákaz pobytu, státní občanství apod.)
 • informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).
3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Obec Měděnec jako správce, pouze pokud:
 • je zpracování nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů apod.),
 • je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 • subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování osobních údajů pro konkrétní účel
4. Subjekty zpracování osobních údajů
Subjektem zpracování osobních údajů může být občan města, zaměstnanec úřadu, zastupitel a obecně jakákoliv fyzická osoba.
Osobní údaje zpracovává obec jak v samostatné, tak v přenesené působnosti
5. Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. S příjemci osobních údajů má obec uzavřené smlouvy o zpracování nebo ochraně osobních údajů. Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:
 • např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem,
 • třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.
6. Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro účel jejich zpracování a řídí se právními předpisy a platným spisovým a skartačním řádem obce
7. Práva vyplývající z nařízení
Podle Nařízení máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči obci, jakožto správci osobních údajů uplatňovat.
Jedná se mj. o právo:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.
Některá práva například právo na výmaz lze uplatnit, jen pokud nejsou v rozporu se zákonem (například zákon o účetnictví vyžaduje archivaci osobních údajů 10 let, a některých mzdových podkladů 45 let) Informace budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti, Informace jsou poskytovány bezplatně. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů.
8. Automatizované rozhodování
Obec Měděnec, jako správce osobních údajů, neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.


18. 1 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kontakty pro uplatňování práv nebo informace ohledně zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je Obec Měděnec, Nádražní 212, 431 84 Měděnec, IČ: 00262030, kontakt: tel: 474 396 222, e-mail: obec@medenec.cz

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o., IČ: 03861244, DIČ: CZ03861244
se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů