Obec Měděnec
ObecMěděnecHorní Halže, Mýtinka, Kamenné, Kotlina

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - Obec Měděnec

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (GDPR), (Dále jen „nařízení“),
Obec Měděnec, je správcem osobních údajů, které občan, jako subjekt údajů poskytne, případně jsou poskytnuty třetí osobou, nebo dohledány v registrech, pokud to zákon umožnuje. Ochranu osobních údajů bereme velmi seriózně a je pro nás velmi důležitá, Vždy postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze na základě právních důvodů a v souladu s nařízením. Dbáme na ochranu osobních údajů a přijímáme proto jak technická, tak organizační opatření abychom zajistili bezpečnost zpracování. Osobní údaje zpracováváme jak v listinné, tak v elektronické formě na prostředcích ICT obce. S osobními údaji pracují vždy jen pověření zaměstnanci obce. Tito jsou vázaní mimo jiné směrnicí o ochraně osobních údajů, kde je detailně popsáno, jak pracovat s osobními údaji hlavně s ohledem na zásady zpracování podle nařízení zejména:

 • ZÁKONNOST
 • OMEZENÍ ÚČELEM
 • MINIMALIZACE ÚDAJŮ
 • PŘESNOST
 • KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST
 • INTEGRITA A DŮVĚRNOST
 • ODPOVĚDNOST

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

1. Základní pojmy

Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází při výkonu povinností města v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty.

2. Zpracovávané osobní údaje

Typické osobní osobní údaje, které můžeme shromažďovat, a zpracovávat jsou např.:

základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo apod.)

kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.)

informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. obsah rozsudku, omezení svéprávnosti, zákaz pobytu, státní občanství apod.)

informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).

3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Obec Měděnec jako správce, pouze pokud:

je zpracování nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů apod.),

je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů

zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování osobních údajů pro konkrétní účel

4. Subjekty zpracování osobních údajů

Subjektem zpracování osobních údajů může být občan města, zaměstnanec úřadu, zastupitel a obecně jakákoliv fyzická osoba.
Osobní údaje zpracovává obec jak v samostatné, tak v přenesené působnosti

5. Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. S příjemci osobních údajů má obec uzavřené smlouvy o zpracování nebo ochraně osobních údajů. Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:

např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem,

třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

6. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro účel jejich zpracování a řídí se právními předpisy a platným spisovým a skartačním řádem obce

7. Práva vyplývající z nařízení

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči obci, jakožto správci osobních údajů uplatňovat.
Jedná se mj. o právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.

Některá práva například právo na výmaz lze uplatnit, jen pokud nejsou v rozporu se zákonem (například zákon o účetnictví vyžaduje archivaci osobních údajů 10 let, a některých mzdových podkladů 45 let) Informace budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti, Informace jsou poskytovány bezplatně. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů.

8. Automatizované rozhodování

Obec Měděnec, jako správce osobních údajů, neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakty pro uplatňování práv nebo informace ohledně zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je Obec Měděnec, Nádražní 212, 431 84 Měděnec, IČ: 00262030, kontakt: tel: 474 396 222, e-mail: obec@medenec.cz

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O.

K RUKÁM POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ JUDr. TOMÁŠE VLČKA

NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00

TEL. +420 602 627 213

EMAIL DPO@AKVLCEK.CZ


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. déšť 20/11 °C
úterý 28. 5. déšť 16/8 °C
středa 29. 5. slabý déšť 16/7 °C

Odkazy

Užitečné odkazy naleznete zde.

 • OBYVATELÉ
  OBYVATELÉ156 osob
 • ROZLOHA
  ROZLOHA 1280 ha
 • OBEC SE DĚLÍ
  OBEC SE DĚLÍ 5 částí
 • NEJVYŠŠÍ BOD
  NEJVYŠŠÍ BOD910 m n. m.